Verklaring Gegevensbescherming

Verklaring Gegevensbescherming

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gezien de Eu-AVG, die sinds 25.05.2018 voor Europa van kracht is en gezien artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de bondsstaat (Wet ter bescherming van persoonsgegevens, Wbp) heeft elke persoon recht op de bescherming van zijn privésfeer evenals op bescherming tegen het misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Wij komen deze verplichtingen na. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en noch aan derden verkocht of doorgegeven. De Zwitserse contractant (dienstverlener) is volgens art. 7 Wbp verplicht om persoonlijke gegevens te beschermen door adequate technische en organisatorische maatregelen. Dit wordt geconcretiseerd met art. Art. 8 - 10 Wbp.

In nauwe samenwerking met onze hosting providers doen wij de best mogelijke inspanningen om de databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen de toegang door vreemden, verliezen, misbruik of vervalsing. Wij merken op dat de overdracht van gegevens via het internet veiligheidsrisico’s inhoudt en een waterdichte bescherming tegen de toegang door derden bijgevolg niet mogelijk is. 

Aanwijzing van de verantwoordelijke instelling

De verantwoordelijke instelling voor de gegevensverwerking op deze website is:

Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
CH-41 Riehen

Intrekking van uw toestemming tot de gegevensverwerking

Enkel met uw uitdrukkelijke toestemming zijn een aantal handelingen van gegevensverwerking mogelijk. Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De intrekking ervan kan gebeuren met een informeel emailbericht. De wettigheid van de reeds doorgevoerde gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft onaangeroerd. 

Recht op verhaal bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Als betrokkene beschikt u over een recht op verhaal bij de bevoegde toezichthoudende instantie in geval van een inbreuk op de gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende instantie met betrekking tot vragen inzake gegevensbescherming is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat, waar uw onderneming haar zetel heeft. De volgende link geeft een overzicht van de toezichthouders voor gegevensbescherming met hun respectievelijke contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden over te dragen. De beschikbaarstelling gebeurt in een machinaal leesbare format. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, gebeurt dit enkel wanneer dit technisch haalbaar is.   

Recht op informatie, aanpassing, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldige wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, oorsprong van de gegevens, de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en desgevallend een recht op aanpassing, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe en ook voor verdere vragen met betrekking tot het onderwerp persoonsgegevens kunt u zich te allen tijden tot ons richten via de contactmogelijkheden die in het impressum terug te vinden zijn. 

SSL- resp. TLS-versleuteling

Omwille van veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, die u aan ons stuurt als beheerder van de website, gebruikt onze website een SSL-resp. TLS-versleuteling. Daarmee zijn gegevens die u via deze website verstrekt, niet leesbaar voor derden. U herkent een versleutelde verbinding aan de „https://“ adresregel van uw browser en aan het slotsymbool in de browserbalk.

Server-log-bestanden

In de server-log-bestanden worden door de website provider automatisch gegevens verzameld en opgeslagen die uw browser automatisch aan ons verstrekt. Dit zijn: 

  • bezochte site op ons domein    
  • datum en tijd van het serververzoek
  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • URL referrer  
  • hostname van de toegangscomputer
  • IP-adres

Er vindt geen samenvoeging plaats van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De grondslag van de gegevensverwerking vormt art. 6 lid 1 sub b AVG, die de verwerking toestaat van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen. 

Contactformulier

De verstrekte gegevens per contactformulier worden opgeslagen met inbegrip van uw contactgegevens om uw verzoek te kunnen behandelen of om beschikbaar te staan voor bijkomende vragen. Een uitwisseling van deze gegevens gebeurt niet zonder uw toestemming. 

De verwerking van de gegevens van het contactformulier gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De intrekking ervan kan gebeuren met een informeel emailbericht. De wettigheid van de reeds doorgevoerde gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft onaangeroerd. 

De via het contactformulier verstrekte gegevens blijven in ons bezit tot u de verwijdering ervan vraagt, uw toestemming voor de bewaring ervan intrekt of er geen noodzaak meer bestaat om de gegevens te bewaren. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangeroerd. 

Gegevens nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij uw emailadres nodig. Een controle van het opgegeven emailadres is noodzakelijk en met de ontvangst van de nieuwsbrief moet ingestemd worden. Aanvullende informatie wordt niet verzameld en is facultatief. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

De informatie bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De intrekking ervan kan gebeuren met een informeel emailbericht of u kan zich ook afmelden via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief . De wettigheid van de reeds doorgevoerde gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft onaangeroerd.    

Verstrekte gegevens voor het aangaan van een abonnement worden verwijderd in geval van afmelding. Indien deze gegevens ons verstrekt werden voor andere doeleinden en in een ander verband dan blijven deze verder in ons bezit. 

CleverReach

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruiken wij CleverReach. Aanbieder hiervan is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Door middel van deze dienstverlening kunnen wij het versturen van nieuwsbrieven organiseren en analyseren. De door u verstrekte gegevens voor de nieuwsbrief zoals bijvoorbeeld uw emailadres worden bewaard op de servers van CleverReach. De serverlocaties zijn in Duitsland.

Het versturen van nieuwsbrieven met CleverReach stelt ons in staat om de gedragingen te analyseren van de ontvangers van de nieuwsbrieven. De analyse verduidelijkt onder andere hoeveel ontvangers hun nieuwsbrief geopend hebben en met welke frequentie op links in de nieuwsbrief geklikt wordt. CleverReach ondersteunt conversion tracking om te onderzoeken of na het klikken op een link een vooraf bepaalde actie, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een product, plaatsgevonden heeft. Details met betrekking tot de gegevensanalyse door CleverReach vindt u onder: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De intrekking ervan kan gebeuren met een informeel emailbericht of u kan zich ook afmelden via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief . De wettigheid van de reeds doorgevoerde gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft onaangeroerd.    

Wenst u geen analyse door CleverReach, dan dient u de nieuwsbrief te annuleren. Voor de annulering volstaat een informeel emailbericht of u kan zich ook afmelden via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief.   

Verstrekte gegevens voor het aangaan van een abonnement worden bij afmelding gewist van onze servers en van de servers van CleverReach. Indien deze gegevens ons verstrekt werden voor andere doeleinden en in een ander verband dan blijven deze verder in ons bezit. 

Details over  de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach vindt u onder: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking

Voor de volledige naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming hebben wij met CleverReach een overeenkomst afgesloten met betrekking tot de orderverwerking.

Youtube

Voor de integratie en voorstelling van videobeelden gebruikt onze website plugins van Youtube. Aanbieder van het videoportaal is Youtube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Bij het oproepen van een site met geïntegreerde Youtube plugin wordt een verbinding gemaakt met de servers van Youtube. Youtube verneemt hiermee welke sites u bezocht heeft. 

Youtube kan uw surfgedrag rechtstreeks linken met uw persoonlijk profiel wanneer u in uw Youtube account ingelogd bent. Door eerst uit te loggen heeft u de mogelijkheid dit te verhinderen. 

Het gebruik van Youtube gebeurt met het oog op een aantrekkelijke voorstelling van onze online-aanbiedingen. Dit houdt een rechtmatig belang in krachtens art. 6 lid 1 sub f AVG.

Details in verband met het beheer van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Youtube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindtoestel opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken.            

Een aantal cookies zijn “session-cookies.” Dergelijke cookies worden automatisch gewist na het beëindigen van uw browser sessie. Daarentegen blijven andere cookies op uw eindtoestel staan tot u deze zelf wist. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen als u terugkeert naar onze website. 

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of beëindigen. Veel webbrowsers kunnen zo geconfigureerd worden dat cookies automatisch gewist worden bij het afsluiten van het programma. De deactivering van cookies kan een verminderde functionaliteit van onze website tot gevolg hebben.

Het instellen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van elektronisch communicatieverkeer of de terbeschikkingstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagen), gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Als beheerder van deze website hebben we een rechtmatig belang om cookies op te slaan voor een technisch accurate en probleemloze dienstverlening. Wanneer het instellen van andere cookies plaatsvindt (bijv. voor analyse-functies), worden deze afzonderlijk behandeld in de verklaring inzake gegevensbescherming. 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst  Google Analytics. Aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt "cookies." Dat zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindtoestel opslaat en een analyse mogelijk maakt van het websitegebruik. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Serverlocatie is normaliter USA.             

Het instellen van Google Analytics cookies gebeurt op basis van art. 6 lid. 1 sub f AVG. Als beheerder van deze website hebben we een rechtmatig belang om het gebruikersgedrag te analyseren om onze webaanbod en in voorkomend geval ook onze reclame te optimaliseren. 

 

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Dit garandeert dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Economische Europese Ruimte inkort voor de  doorgifte naar de USA. Er kunnen uitzonderingsgevallen zijn waarbij Google het volledig IP-adres overdraagt naar een server in de USA en daar inkort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en om andere vormen van dienstverlening te verlenen die verband houden met het website- en internetgebruik. Er vindt geen samenvoeging plaats van het door Google Analytics verstrekte IP-adres met andere gegevens van Google.  

Browser plugin

Het instellen van cookies door uw webbrowser kan verhinderd worden. Daardoor kunnen echter een aantal functies van onze website verminderd worden. Eveneens kunt u de gegevensverzameling met betrekking tot uw websitegebruik met inbegrip van uw IP-adres samen met de aansluitende verwerking door Google blokkeren. Dit is mogelijk door de toegankelijke browser plugin via onderstaande link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen de verzameling van gegevens

U kunt de gegevensverzameling door Google Analytics verhinderen, door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-out cookie ingesteld, die de verzameling van uw gegevens verhindert bij toekomstige bezoeken aan onze website: Google Analytics deactiveren.

Details met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de   verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld. 

Thomas Hornfeck
Lörracherstrasse 50
CH-4125 Riehen

Email: THornfeck@holle.ch

Bron: gegevensbescherming-configurator van mein-datenschutzbeauftragter.de